Od czego zależy stateczność podestu ruchomego?

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Podesty ruchome wykorzystywane są do podczas prac wykonywanych na wysokości. Umożliwiają sprawne i bezpieczne przemieszczanie pracowników na stanowiska robocze, a także pozwalają na wykonywanie prac z poziomu platformy. Są powszechnie wykorzystywane przede wszystkim w budownictwie, ale również podczas czynności montażowych czy porządkowych.

Z uwagi na fakt, że podesty ruchome w dużej mierze wpływają na bezpieczeństwo pracowników wykonujących swoje obowiązki na wysokości, muszą spełniać wszystkie oczekiwania pod względem parametrów technicznych, jakości i ergonomii. Istotne znaczenie ma również zapewnienie odpowiedniej stateczności, na którą wpływ ma kilka podstawowych czynników.

Czynniki wpływające na stateczność podestu ruchomego

Stateczność podestu ruchomego ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób pracujących na wysokości. Utrata stateczności może grozić poważnymi konsekwencjami, takimi jak m.in. przewrócenie urządzenia, uszkodzenie materiałów lub obiektów znajdujących się w pobliżu, stwarzając przy tym poważne zagrożenie zdrowia czy nawet życia pracowników.

Do najważniejszych czynników wpływających na stateczność podestów, zaliczamy m.in.:

 • odpowiednio rozstawione podpory i prawidłowe wypoziomowanie urządzenia,
 • stabilność podłoża oraz ustawienie podestu na podłożu, którego nachylenie nie przekracza dopuszczalnej wartości dla konkretnego urządzenia,
 • prawidłowe rozmieszczenie pracowników, materiałów i/lub narzędzi na platformie roboczej,
 • nie obciążania podestu roboczego ponad zalecany udźwig nominalny,
 • zaprzestanie pracy na urządzeniu w razie wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, np. silny wiatr,
 • dbałość o sprawność urządzenia, usuwanie usterek poszczególnych elementów i zespołów podestu,
 • dbałość o poprawne działanie urządzeń zabezpieczających i sygnalizujących,
 • łagodne, powolne sterowanie podestem ruchomym.

Stateczność podestu ruchomego powinna być sprawdzona co pewien czas poprzez wykonanie próby stateczności przez Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego z zastosowaniem odpowiednio wyposażonych stanowisk. Z kolei podczas realizacji prac z zastosowaniem podestu ruchomego to operator odpowiada za to, aby urządzenie było w pełni sprawne i zapewniało bezpieczeństwo, również pod kątem stateczności.

Najważniejsze przyczyny utraty stateczności

Można wskazać kilka najważniejszych przyczyn, które najczęściej prowadzą do utraty stateczności przez podest ruchomy. Są to m.in.:

 • nieodpowiednio rozstawiony (wypoziomowany) podest,
 • kolizja z przeszkodą podczas pracy,
 • wywołanie siły bocznej,
 • wykonanie własnych przeróbek konstrukcyjnych, które są niezgodne z UDT,
 • niestabilne podłoże lub praca w bezpośredniej bliskości wykopów,
 • używanie maszyny niezgodnie z przeznaczeniem i warunkami użytkowania zawartymi w instrukcji obsługi,
 • praca w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, np. podczas silnych wiatrów.